Patrons

Dr. Bhaskar Ramamurthi

Dr. Manu Santhanam

Dr. Stephen Emmitt

Dr. Sigrun Kabisch

Chairperson

Dr. Shiva Nagendra S M

Dr. Sharad Gokhale

Dr. Aditya Kumar Patra

Dr. Sotiris Vardoulakis

Dr. Richard Ball

Dr. Nguyen Thi Kim Oanh

Dr. Kraichat Tantrakarnapa

Dr. Akula Venkatraman

Scientific Advisory Committee

Dr. Abhijit Pathak

Dr. Anil Namdeo

Dr. B Sengupta

Dr. Bhola R Gurjar

Dr. Chandra Venktraman

Dr. Chitra

Dr. Gitakrishnan Ramaduai

Dr. Harish Phuleria

Dr. James Longhurst

Dr. Kuruvila John

Dr. Margaret Bell

Dr. Mukesh Khare

Dr. N J Vasa

Dr. Prasad Modak

Dr. Prashant Gargava

Dr. Prashant Kumar

Dr. Pratim Biswas

Dr. R Ravi Krishna

Dr. Rakesh Kumar

Dr. Ravindra Khaiwal

Dr. Robin Christian

Dr. Sachidanand Tripathi

Dr. Sri Harsha Kota

Dr. Srimuruganandam

Dr. Sunil Gulia

Dr. Suresh Jain

Dr. Tarun Gupta

Dr. V Kamakoti

Dr. Virendra Sethi

Student Coordinators IIT Madras

Dheeraj Alshetty V

Amit Passi

Mamatha M

Mannam Veera Narayana

Aswin Giri J

Lakshmi Pradeep

Sarup Das

Shoumick Mitra

Sudheer Kumar Kupili

Student Coordinators IIT Guwahati

Argha Kamal Guha

Arif Hussain

Dudul Das

Lavanya Chamoli

Neeldip Barman

Rajarshi Sharma

Rajneesh K.

Rashmi Devi

Sameer Singh

Sanjay Adhikary

Yash Tiwari